Yn ôl I: Digwyddiadau

Yr Gŵyr AHNE

Cynhelir y digwyddiad yn Cymru.

Gŵyr, ar arfordir Cymru, oedd yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf.

Hygyrchedd y digwyddiad

Mae rhai safleoedd yn fwy hygyrch nag eraill a byddwn yn hwyluso cyfranogiad i bobl sydd ag anghenion mynediad lle bynnag y bo modd. Os oes gennych chi anghenion mynediad, cofiwch roi gwybod i ni pan fyddwch chi’n cofrestru i gymryd rhan.

Byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth yma am y gweithgareddau dan sylw, anhawster y llwybr cerdded, hygyrchedd a manylion cyffrous eraill yn y dyfodol.

Mae rhai safleoedd yn fwy hygyrch na’i gilydd a byddwn yn hwyluso cyfranogiad i bobl ag anghenion mynediad lle bynnag y bo modd. Dywedwch wrthym beth yw eich anghenion mynediad pan fyddwch yn cofrestru i gymryd rhan.

 Eisteddai menyw â choesau croes ar graig yn edrych allan dros dirwedd Gŵyr

Am Yr Gŵyr AHNE

Dewiswyd Gŵyr fel yr AHNE gyntaf i gael ei dynodi oherwydd ei harfordir clasurol a’i hamgylchedd naturiol eithriadol. Ac eithrio’r gornel ddwyreiniol fach drefol, mae Penrhyn Gŵyr i gyd yn rhan o AHNE.

Mae daeareg gymhleth yn rhoi amrywiaeth eang o olygfeydd mewn ardal gymharol fach. Mae’n amrywio o olygfeydd calchfaen carbonifferaidd gwych arfordir y de ym Mhen Pyrod a Bae Oxwich i’r morfeydd heli a’r twyni yn y gogledd. Yn fewndirol, y nodweddion mwyaf amlwg yw’r ardaloedd mawr o dir comin, gyda chefnennau rhostir tywodfaen amlwg yn cynnwys cefnen ysgubol Cefn Bryn.

Mae gan y dyffrynnoedd neilltuedig goetir collddail cyfoethog ac mae’r dirwedd amaethyddol draddodiadol yn glytwaith o gaeau sy’n cynnwys waliau, llethrau carreg a chloddiau.

Wedi eu cynnal mewn Lleoedd o Ddiddordeb Hanesyddol neu o Harddwch Naturiol a gofalir amdanynt gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Held at places of Historic Interest or Natural Beauty, looked after by National Trust