Yn ôl I: Digwyddiadau

Ynys Môn

Cynhelir y digwyddiad yn Cymru.

Cyfle i wneud gwaith celf anhygoel yn yr awyr agored hyfryd yn Ynys Môn.

Hygyrchedd y digwyddiad

Mae rhai safleoedd yn fwy hygyrch nag eraill a byddwn yn hwyluso cyfranogiad i bobl sydd ag anghenion mynediad lle bynnag y bo modd. Os oes gennych chi anghenion mynediad, cofiwch roi gwybod i ni pan fyddwch chi’n cofrestru i gymryd rhan.

Byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth yma am y gweithgareddau sydd ar gael yn y lleoliad hwn, anhawster y llwybr cerdded, hygyrchedd a manylion cyffrous eraill yn y dyfodol.

Mae rhai safleoedd yn fwy hygyrch na’i gilydd a byddwn yn hwyluso cyfranogiad i bobl ag anghenion mynediad lle bynnag y bo modd. Dywedwch wrthym beth yw eich anghenion mynediad pan fyddwch yn cofrestru i gymryd rhan.

Close up of a walker's hiking boots on a coastal path, with the sea in the distance

About Anglesey AONB

Mae bron holl arfordir Ynys Môn, sy’n 201km o hyd, wedi’i ddynodi’n AHNE. Mae’r ynys yn cynnwys amrywiaeth eang o dirweddau arfordirol hyfryd ac mae’r AHNE yn cyd-daro â thri darn o Arfordir Treftadaeth. Mae rhai o’r creigiau hynaf ym Mhrydain, sef y Cymhlyg Mona cyn-Gambriaidd, yn ffurfio cefnenni isel a dyffrynnoedd bas llwyfandir y môr Ynys Môn. Mynydd Caergybi yw’r man uchaf (219m) ar yr ynys gyda golygfeydd pell anhygoel i Eryri. Mae clogwyni isel, bob yn ail â chilfachau, traethau cerrig a phentrefi sy’n swatio ynghudd, i’w gweld ar hyd glannau gogleddol yr ynys. Mae clogwyni calchfaen arfordir y dwyrain, gyda thraethau tywod mân ar wasgar, yn cyferbynnu’n llwyr â’r twyni tywod gwyllt yn y de sy’n rholio i lawr i Fae Aberffraw.

Mae cynefinoedd amrywiol, o rosydd morol i wastadeddau mwd, yn golygu bod llawer o ddiddordeb morol, botanegol ac adaregol yn gysylltiedig â’r AHNE. Mae twyni Gwarchodfa Natur Genedlaethol Niwbwrch yn enghraifft nodedig o’r cynefin cymhleth hwn ac mae clogwyni calchfaen yr ynys yn safle nythu pwysig.

Mae gan Ynys Môn dirwedd hanesyddol bwysig, gyda’i safleoedd gwarchodedig yn amrywio o siambrau claddu o’r Oes Efydd i Safle Treftadaeth y Byd canoloesol – Castell Biwmares. Mae dwy ardal yn yr AHNE wedi’u rhestru yn y Gofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol yng Nghymru.

Yn draddodiadol, mae economi wledig yr AHNE yn seiliedig ar ddaliadau amaethyddol cymysg bach, er bod y nifer wedi gostwng 44 y cant ers 1945. Mae diwydiant lleol arwyddocaol sy’n cael ei ysgogi gan yr AHNE yn cynnwys gorsaf bŵer niwclear Wylfa. Nid yw’r AHNE yn cynnwys unrhyw drefi mawr ac mae trigolion ei phentrefi arfordirol yn teithio’n gynyddol i weithio ar y tir mawr.

Wedi'i archebu'n llawn

Mae’r digwyddiad hwn yn llawn ar hyn o bryd.

Os oes rhestr aros ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn, gallwch ymuno drwy glicio’r botymau a allai ymddangos isod. Ar ôl eich ychwanegu, byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd llefydd ar gael.

Os ydych chi’n grŵp cymunedol sydd awydd cymryd rhan, anfonwch e-bost atom yn  info@greenspacedarkskies.uk

Er mwyn diogelu’r mannau anhygoel hyn a gwneud yn siŵr nad ydym yn gadael dim olion o’n cyfnod yno, dim ond y bobl sy’n cofrestru i fod yn Oleuwyr fydd yn cael gwybod yr union leoliadau. Fydd neb yn gwylio’r digwyddiad a bydd y niferoedd yn cael eu cyfyngu felly dim ond y rheini sy’n cofrestru i gymryd rhan fydd yno ar y diwrnod.

Mae Walk the Plank yn gweithio gyda phob Parc Cenedlaethol ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol i greu’r digwyddiadau hyn. Bydd pob digwyddiad yn dibynnu ar gael cadarnhad o ganiatâd perchennog y tir, cymeradwyo cynlluniau’r digwyddiadau ac ymgysylltu â rhanddeiliaid lleol ac felly mae’n bosibl y bydd dyddiadau a lleoliadau digwyddiadau yn newid.