Strategaeth Cynaliadwyedd

Mae gwreiddiau Goleuo’r Gwyllt ym myd natur ac mae’n dathlu ein tirweddau a’r bywyd maen nhw’n ei gynnal.

Cenhadaeth ac Egwyddorion Arweiniol

Datganiad Cenhadaeth Amgylcheddol

Mae prosiect Goleuo’r Gwyllt yn rhoi cynaliadwyedd amgylcheddol wrth galon ei ddyluniad a’i ddarpariaeth; mae tynnu sylw at werth yr amgylchedd naturiol yn un o’i ddibenion craidd ynghyd â chyflawni effaith gadarnhaol sylweddol y gellir ei mesur. Bydd Goleuo’r Gwyllt yn brosiect carbon bositif net, gan gyfuno patrwm o gynhyrchu allyriadau isel gyda buddsoddi yn yr hinsawdd.

Egwyddorion arweiniol

 • Gadael Dim ar Ôl: Mae gennym gyfrifoldeb ar y cyd dros ddiogelu’r amgylchedd naturiol, bioamrywiaeth a’r hinsawdd: Byddwn yn ‘troedio’n ysgafn ar y tir’ yn ein holl weithgareddau, gan adael dim olion o’n cyfnod yno.
 • Tu Hwnt i Sero-Net: Bydd y prosiect yn batrwm o ran cynhyrchu carbon isel, bydd yn brosiect carbon bositif net a bydd yn buddsoddi mewn natur a hinsawdd.
 • Economi Gylchol: Bydd gennym bolisi dim gwastraff, byddwn yn defnyddio cyn lleied â phosibl o adnoddau o ffynonellau cynaliadwy, byddwn yn cynllunio ar gyfer ailddefnyddio ac ail-bwrpasu deunyddiau, a byddwn yn arloesi yn ein harferion a’n technoleg
 • Ysbrydoli: Byddwn yn tynnu sylw at harddwch, gwerth ac amrywiaeth rhywogaethau y mae ein tirweddau’n gartref iddynt, ac yn adrodd ein stori cynaliadwyedd.
 • Tryloywder: Byddwn yn mesur ac yn adrodd ar ein holl effeithiau, cadarnhaol a negyddol.

Sut byddwn yn gwneud hyn

Gweledigaeth a chynllunio

Byddwn yn gosod gweledigaeth a systemau clir ar gyfer y prosiect, sy’n rhoi nod cyffredin i bawb anelu ato a fframwaith clir i weithio o’i fewn, sy’n cynnwys:

 • Byddwn yn gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol – partneriaid ein prosiect, cynghorwyr creadigol, cynhyrchwyr a’r tîm cynhyrchu – yn gynnar yn y broses, i atgyfnerthu’r weledigaeth, y strategaeth a’r polisïau a fydd yn sail i’n systemau a’n harferion.
 • Byddwn yn cynnal asesiad o’r effaith amgylcheddol ar gyfer pob lleoliad sydd wedi ei gadarnhau yn y Parciau Cenedlaethol a’r Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol
 • Byddwn yn creu dogfennau clir sy’n cyfleu safonau ac arferion y prosiect i staff mewnol a chontractwyr:
  – Polisi Caffael
  – Llawlyfr Cynaliadwyedd y Prosiect
  – Rhestr Wirio Rheolwyr Cynhyrchu
  – Cynllun Monitro, Adrodd a Gwerthuso

Canfod, rheoli, mesur ac adrodd ar effeithiau

Mae Goleuo’r Gwyllt yn gyfres o ryw 20 o ddigwyddiadau celf cyfranogol a gynhelir ar dirweddau ar hyd a lled Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon. Bydd diweddglo’r prosiect yn ffilm a fydd yn cael ei darlledu, bydd rhan ohoni wedi cael ei recordio ymlaen llaw a bydd rhan ohoni’n ddigwyddiad byw. Mae disgwyl i dros 20,000 o bobl gymryd rhan yn y prosiect.

Gweithgareddau ac effeithiau:

 • Teithio a thrafnidiaeth: ymweliadau safle, cynhyrchu digwyddiadau, cyfranogwyr – amcangyfrifir y bydd yr effaith fwyaf oddeutu 65 tunnell dros oes y prosiect (Cyfeirnod: Asesiad Allyriadau Carbon Teithio Goleuo’r Gwyllt)
 • Adnoddau cynhyrchu: papur swyddfa, defnyddiau traul (ee tapiau, ceblau, beiros), dŵr, toiledau, pŵer, dur, pren ac ati.
 • Prosesau gweithgynhyrchu sy’n gysylltiedig â’r dechnoleg (y tu hwnt i’r cwmpas ar gyfer mesur ac adrodd – canolbwyntio ar naratif arloesi)
 • Difrod i’r dirwedd: erydiad, sbwriel (mater o’i le), amharu ar y tir
 • Llygredd golau: Byddwn yn cyflwyno ymyriadau goleuadau dros dro yn y dirwedd. Bydd y goleuadau’n cael eu defnyddio am lai na 30 munud, yn y cyfnos, ac ni fyddant yn cael eu defnyddio yn y tywyllwch. Mae’r gwaith cynllunio ar gyfer y prosiect o’r camau cynharaf wedi elwa ar fewnbwn swyddogion y Parc Cenedlaethol sy’n ymwneud ag achrediadau Awyr Dywyll Ryngwladol. Mae ein partner technoleg Siemens, sy’n dylunio’r goleuadau, wedi bod yn gweithio yn unol â chanllawiau technegol a manylebau a ddarparwyd gan arweinydd Awyr Dywyll Parciau Cenedlaethol y Deyrnas Unedig.
 • Ôl troed digidol – storio yn y cwmwl, cyfarfodydd ar-lein, darlledu (cyfeirnod Canllaw Ôl Troed Digidol WTP)
 • Deunyddiau cyfathrebu – brandio, deunyddiau wedi’u hargraffu, baneri, sgrim, ac ati

Byddwn yn pennu targedau CAMPUS uchelgeisiol a chyraeddadwy (Penodol, Mesuradwy, Cyraeddadwy, Synhwyrol ac Amserol) ar gyfer cynaliadwyedd ar y cychwyn cyntaf, a byddwn yn canolbwyntio ar y prif dargedau sy’n ymwneud â holl effeithiau’r prosiect:

 • Prif darged: Carbon net bositif (cwmpasau 1 a 2)
 • Teithio: Targed bod y rhan fwyaf o gyfranogwyr yn rhannu ffyrdd o deithio (dros 80%), mesur effaith teithio’n gywir ar draws y prosiect, nifer y cyfranogwyr sy’n llwytho’r Ap Teithio ecolibrium i lawr.
 • Ynni: 100% o ynni adnewyddadwy ar draws y prosiect (swyddfeydd a lleoliadau cynhyrchu WTP).
 • Defnyddio adnoddau: Polisi Dim Gwastraff – dim defnydd untro drwy gydol y prosiect, a dilyn yr hierarchaeth gwastraff.
 • 1 x buddsoddiad neu brosiect sy’n canolbwyntio ar natur ym mhob rhanbarth (gyda phartneriaid presennol lle bo hynny’n bosibl).
 • 50%+ o dros 20,000 o’r cyfranogwyr yn teimlo budd cadarnhaol o’r profiad mewn perthynas â natur a’r amgylchedd*
 • Cadwyn gyflenwi: 100% o gontractwyr yn bodloni safonau sylfaenol WTP a nodir yn y Polisi Caffael.

*Fel y nodir yn yr Astudiaeth Dichonoldeb. Edrychwch ar Gynllun Mesur, Adrodd a Gwerthuso Goleuo’r Gwyllt i gael rhagor o fanylion am hyn a thargedau eraill.

Cyflawni

Mae gennym gyfrifoldeb ac atebolrwydd clir dros gyflawni ein nodau a’n targedau cynaliadwyedd yn y rolau a’r strwythur:

Diagram o strwythur tîm gweithredu cynaliadwyedd Goleuo’r Gwyllt, dan arweiniad Pennaeth Cynhyrchu Walk the Plank

Byddwn yn hyfforddi’r holl weithwyr ac aelodau craidd tîm y prosiect i sicrhau dealltwriaeth a chymhwysedd da drwy roi’r canlynol ar waith:

 • Hyfforddiant wedi’i gymeradwyo gan y Prosiect Llythrennedd Carbon (gweithwyr, Rheolwr Gweithrediadau, Cynhyrchwyr)
 • Llawlyfr Cynaliadwyedd Cynhyrchu
 • Bydd cynaliadwyedd yn eitem sefydlog ar agenda cyfarfodydd Tîm Cynhyrchu’r prosiect, gyda’r aelodau hefyd yn rhan o’r Tîm Gweithredu Cynaliadwyedd – gweler y goeden reoli uchod.

Cyfathrebu

Bydd y tîm Cyfathrebu yn gosod amcanion a thargedau CAMPUS ar gyfer cynaliadwyedd mewn perthynas â marchnata a chyfathrebu, fel rhan o Strategaeth ehangach Goleuo’r Gwyllt ac yn gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Cynaliadwyedd i gynllunio ac i gyflawni’n unol â hynny.

Bydd cyfathrebu mewnol yn atgyfnerthu negeseuon am natur hanfodol a phwysigrwydd llwyddiant ein Strategaeth Cynaliadwyedd drwy gamau gweithredu:

 • Mae’r Rheolwr Marchnata yn aelod gweithredol o Dîm Gweithredu Cynaliadwyedd prosiect Goleuo’r Gwyllt.
 • Bydd y tîm marchnata a chyfathrebu craidd yn cael hyfforddiant llythrennedd carbon.
 • Rhannu’r weledigaeth a’r cynlluniau â holl aelodau’r tîm yn gynnar yn y broses gynllunio, ac fel rhan o sesiynau briffio a disgrifiadau swydd.
 • Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i’r tîm i atgyfnerthu a dathlu cerrig milltir drwy gydol y prosiect.

Bydd cyfathrebu allanol yn cefnogi diwylliant o ymwybyddiaeth ymysg yr holl randdeiliaid ynghylch gweledigaeth, strategaeth a gofynion y prosiect. Bydd cyfathrebu’r egwyddorion a’r camau gweithredu cynaliadwyedd yn cael ei gynnwys mewn cyfathrebiadau cyhoeddus i’r Goleuwyr, gwirfoddolwyr, partneriaid, grwpiau sy’n ymwneud â’r rhaglen Dysgu ac Ymgysylltu a’r cyfryngau.

Bydd y tîm cyfathrebu yn gweithio gyda’r Rheolwr Cynaliadwyedd i nodi gofynion casglu data er mwyn mesur effaith carbon gweithgareddau marchnata a chyfathrebu i gyflawni’r nod positif net gan gynnwys gweithgareddau marchnata digidol, ee gwefan, e-gylchlythyrau, cyfryngau cymdeithasol.

Rheoli’r Gadwyn Gyflenwi

Rydyn ni’n gweithio gyda phartneriaid arloesol ac mae gennym fesurau ar waith i gynnal safonau amgylcheddol ar draws y gadwyn gyflenwi:

 • Rhannu gweledigaeth ein prosiect i ysbrydoli rhanddeiliaid i ymuno â’n diwylliant o ymrwymiad i gynaliadwyedd ac arloesedd.
 • Bydd y Polisi Caffael yn nodi safonau sylfaenol.
 • Monitro pob cyflenwr – byddwn yn rhoi’r offer a’r systemau iddynt i ddarparu gwybodaeth er mwyn integreiddio â’n gwaith adrodd ar effaith.
 • Telerau ac Amodau – rhwymedigaethau cytundebol sy’n ymwneud â’n gofynion monitro a pholisi caffael.

Asesu ac Adrodd

Mae gennym systemau effeithiol ar waith i fesur ac i adrodd a fydd yn galluogi’r prosiect i adrodd ar effeithiau a’u cyfleu’n dryloyw:

 • Mae’r Cynllun Monitro, Adrodd a Gwerthuso’n rhoi trosolwg a’r systemau i gasglu ac i reoli data.
 • Rydyn ni’n defnyddio Teclyn Gwyrdd y Diwydiant Creadigol i adrodd ar allyriadau.
 • Bydd y prosiect yn garbon bositif net. Byddwn yn osgoi allyriadau lle bynnag y bo modd, ac yn cydbwyso allyriadau nad oes modd eu hosgoi – a mwy na’r hyn y mae’r prosiect yn gyfrifol amdano – drwy fuddsoddi mewn mesurau lliniaru carbon ardystiedig (ee plannu coed) yn y DU.

Ar ddiwedd y prosiect, byddwn yn cynhyrchu Adroddiad ar Effaith sy’n bodloni rhwymedigaethau’r contract, ac sydd ar gael i’r cyhoedd/sy’n cael ei rannu â’r holl randdeiliaid. Bydd yn cynnwys adrodd ar allyriadau, gwerthuso nodau’r prosiect, a dathlu llwyddiannau.

Crynhoi Dogfennau ac Offer Allweddol

 • Strategaeth Cynaliadwyedd – trosolwg o nodau, dull gweithredu a chyflawni
 • Polisi Caffael – canllawiau ar brynu ar draws prosiect(au)
 • Cynllun Monitro, Gwerthuso ac Adrodd – beth i’w fesur a sut, gan gynnwys asedau (ee taenlen ar gyfer cofnodi data)
 • Llawlyfr Cynaliadwyedd Cynhyrchu – beth, pam a sut i Reolwyr Cynhyrchu
 • Rhestr Wirio Rheolwyr Cynhyrchu